NEWSY

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym – OZE

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym – OZE

Planowana reforma systemu planowania przestrzennego nie omija również zmian w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym farm fotowoltaicznych.

Wprowadzane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiany obejmą również miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Zmiana w zakresie OZE jest podyktowana odmiennym podejściem do lokalizacji tych urządzeń w planie ogólnym, niż miało to miejsce w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Aktualnie w studium należy wskazać obszary, na których lokalizacja OZE o dużej mocy jest możliwa.

Z uwagi na potrzeby zachowania ładu przestrzennego i w celu przeciwdziałania konfliktom społecznym wskazano jednak, że lokalizacja OZE o dużej mocy powinna przebiegać za pośrednictwem planów miejscowych. Dodatkowo zasady w zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię o mocy zainstalowanej przekraczającej 500 kW będą obligatoryjnie zamieszczane w strategii rozwoju gminy.

Jeżeli plan miejscowy albo jego zmiana dotyczy wyłącznie lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii ustawodawca dopuszcza postępowanie uproszczone w zakresie sporządzania i uchwalania planu miejscowego, a także jego zmiany.

Wejdzie w życie nowych regulacji planowane jest w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, co powoduje niepewność inwestorów w zakresie realizacji planowanych inwestycji. Gmina może bowiem zdecydować, że budowa farmy fotowoltaicznej na danym gruncie nie będzie dopuszczalna. Po stronie inwestorów pozostanie również duża niepewność co do kształtu planów ogólnych uchwalanych przez gminy, jak i terminów ich wprowadzenia w życie. Realizacja inwestycji będzie zatem możliwa wyłącznie na podstawie planów miejscowych lub decyzji o warunkach zabudowy, które jeszcze nie wygasły.

Autor: r. pr. Anna Zabielska, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Share this post