NEWSY

Dofinansowanie na ochronę własności intelektualnej dla MŚP z funduszu UE (SME Fund) – ruszyła kolejna edycja!

Dofinansowanie na ochronę własności intelektualnej dla MŚP z funduszu UE (SME Fund) – ruszyła kolejna edycja!

W ubiegłych latach informowaliśmy o możliwości uzyskania dotacji na ochronę własności intelektualnej przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców (SME Fund) – tak się składa, że nowa, trzecia – edycja Funduszu wystartowała 22 stycznia. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tegorocznych dofinansowań.

Unijny Fundusz MŚP (SME Fund) to program częściowego zwrotu opłat urzędowych poniesionych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców w związku z rejestracją znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i nowych odmian roślin.

Oficjalnie wnioski o dotację będą przyjmowane do 6 grudnia 2024 roku, ale zeszłoroczna edycja Funduszu cieszyła się takim zainteresowaniem, że budżet (25 milionów euro) został wyczerpany już w listopadzie. 

O tym, że Fundusz jest popularny wśród polskich przedsiębiorców świadczy, to, że w liczbie wniosków o dotację prześcignęła nas tylko Hiszpania.

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Dotację mogą otrzymać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa mające mającymi siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie, na terytoriach, które w momencie składania wniosku znajdują się pod skuteczną kontrolą rządu Ukrainy.

Zgodnie z unijną definicją:

 • mikroprzedsiębiorca – podmiot zatrudniający do 10 pracowników i mający do 2 mln EURO rocznego obrotu;
 • mały przedsiębiorca – podmiot zatrudniający do 50 pracowników  i mający do 10 mln EURO rocznego obrotu;
 • średni przedsiębiorca – podmiot zatrudniający do 250 pracowników  i mający do 50 mln EURO rocznego obrotu.

Nowością jest to, że w tym roku z  bonu mogą skorzystać także fundacje i stowarzyszenia, pod warunkiem że jeden lub większa liczba organów publicznych kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie mniej niż 25% ich kapitału lub praw głosu.

Wniosek mogą złożyć również Ci przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie w poprzednich edycjach, a także Ci, którym poprzednio odmówiono przyznania bonu.

Wysokość dofinansowania?

Tegoroczny budżet funduszu wynosi 20 mln EURO, przy czym możliwe jest jego zwiększenie.

Kwoty dofinansowań poszczególnych bonów nie zmieniły się w stosunku do poprzedniej edycji.

Znaki towarowe i wzory przemysłowe – kwota do 1000 EUR) na:

 • ochronę znaków towarowych i wzorów przemysłowych na poziomie krajowym, regionalnymi unijnym –  zwrot 75% opłat,
 • ochronę znaków towarowych i wzorów przemysłowych spoza UE – zwrot 50 % opłat, ten bon jest wyłączony dla wnioskodawców z Ukrainy.

Patenty – kwota do 3500 EURO na:

 • opłaty zgłoszeniowe w ramach procedury krajowej w państwach członkowskich UE – zwrot 75% opłat,
 • opłaty zgłoszeniowe w ramach procedury uzyskiwania patentu europejskiego (Europejski Urząd Patentowy, EPO) – zwrot 75% opłat,
 • koszty prawne sporządzenia i wypełnienia wniosku patentowego do Europejskiego Urzędu Patentowego – zwrot 50% opłat.

Nowe odmiany roślin – kwota do 1500 EURO:

 • opłaty za internetowe zgłoszenia oraz opłatę za badanie na poziomie wspólnotowym (zgłoszenia do Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin CPVO) – 75 % opłat.

Jak skorzystać z Funduszu?

Procedura ubiegania się o bon nie uległa zmianie w nowej edycji. Założeniem Funduszu jest jak najprostszy mechanizm aplikacji.

 1. PIerwszym krokiem jest złożenie elektronicznego wniosku o przyznanie dotacji. Do wypełnienia wniosku potrzebne są: zaświadczenie VAT, wyciąg bankowy firmy  przedsiębiorcy i podpisana deklaracja MŚP (jeżeli przedsiębiorca działa przez przedstawiciela). Ważne, że dopiero pozytywnym rozpatrzeniu wniosku można podejmować planowane działania związane z własnością intelektualną przedsiębiorcy.
 1. Zatwierdzenie wniosku. Istotą Funduszu jest zwrot opłat rejestrowych poniesionych przez przedsiębiorcę, zatem po zatwierdzeniu wniosku o dotację, konieczne jest opłacenie wszystkich należnych opłat, które następnie zostają wypłacone w ramach uzyskanego dofinansowania.
 1. Złożenie wniosku o zwrot kosztów. Zwrot środków poniesionych na opłaty jest realizowany w terminie 1 miesiąca od jego złożenia.

Ważne ! Trzeba pamiętać, że bony są ważne przez 2 miesiące od momentu otrzymania dotacji, wyjątkowo ich ważność może być przedłużona o kolejne 2 miesiące. Jeżeli bon wygaśnie na skutek upływu terminu przedsiębiorca nie będzie mógł ponownie wnioskować o dotację w tej samej edycji funduszu.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Funduszu dostępne są na stronie EUIPO.EUIPO przygotowało także obszerny dokument opisujący cały proces (zaproszenie do składania wniosków) https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/Grants/GR_001_24/gr_001_24_call_notice_pl.pdf

Autor: r. pr. Joanna Kik, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Share this post