NEWSY

Ważne zmiany dla frankowiczów

Ważne zmiany dla frankowiczów

Parlament pracuje nad nowelizacją przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja ta
wprowadzić ma bardzo ważną zmianę dla frankowiczów. Dotyczy ona bowiem właściwości sądów do rozpoznawania spraw frankowych. Obecnie większość spraw frankowych rozpoznaje Sąd Okręgowy w Warszawie w specjalnie utworzonym Wydziale XXVIII Cywilnym nazywanym „wydziałem frankowym”.


Projektowana zmiana przewiduje, że w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie art. 18 ust 1 ustawy,
powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego,
denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania.


Projektowana zmiana przepisów będzie miała dwojakie konsekwencje dla osób, które walczą lub
zamierzają walczyć z bankami, ale też będzie miała konsekwencje dla innych uczestników procesów sądowych. Po pierwsze bowiem z pewnością dojdzie do znacznego odciążenia wydziału frankowego warszawskiego Sądu Okręgowego, do którego wpływać będzie mniej spraw. To z kolei pozwoli na szybsze rozpoznawanie już prowadzonych spraw, bowiem referaty poszczególnych sędziów przestaną – kolokwialnie rzecz mówiąc – puchnąć, dzięki czemu będą mieli więcej czasu na aktualnie rozpoznawane już sprawy.


Po drugie kredytobiorca będzie miał do sądu bliżej, jednakże ten pozorny zysk wcale takim nie
musi być. Wzrośnie bowiem obciążenie innych sądów (logiczna konsekwencja odciążenia warszawskiego wydziału frankowego), ale też sprawy frankowe trafią do sędziów, którzy wcześniej się nimi nie zajmowali. Co prawda nie powoduje to ryzyka, że zmieni się kierunek wyrokowania, ale oczywiście dodatkowe dociążenie sędziów sprawami frankowymi wpłynie na szybkość rozpoznawania innych spraw, jakie wpływać będą do ich referatów.


Ciekawym skutkiem wprowadzenia zmiany będzie jednak pewna dysproporcja w traktowaniu
konsumentów wchodzących w spór sądowym z bankiem. Otóż bowiem projektowana zmiana dotyczyć będzie jedynie kredytów waloryzowanych, denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska. Oznacza to, że wszelkie spory konsumentów z bankami niedotyczące takich kredytów podlegać będą regulacji art. 30 k.p.c. (wytoczenie sprawy przed sąd właściwy dla siedziby pozwanego) oraz art. 37 2 § 1 k.p.c. (możliwość wytoczenia sprawy wynikającej z czynności bankowej przeciwko bankowi przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda).

Autor: adw. Jacek Jaruchowski

Share this post