Wiele osób zastanawia się kim jest syndyk. Często porównywany jest do komornika. Czy słusznie?
Odpowiedź na to pytania jest zależy od postawy samego syndyka, jak i dłużnika. Syndykiem jest, nie kto inny, jak licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. By stać się licencjonowanym doradcą
restrukturyzacyjnym trzeba spełnić szereg ustawowych wymagań. Przede wszystkim musi mieć
nieposzlakowaną opinię, posiadać doświadczenie w zarządzaniu majątkiem upadłego, a także
przejawiać wiedzę z różnych dziedzin m.in. prawa, finansów, ekonomii, zarządzania, a przede
wszystkim zdać egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego.

Poniżej dowiecie się Państwo o tym, czym dokładnie zajmuje się syndyk w postępowaniu o upadłość konsumencką.

O wyborze sposobu likwidacji nieruchomości oraz wyborze sposobu likwidacji składników masy
upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, syndyk zawiadamia wierzycieli oraz sąd. W zawiadomieniu syndyk wskazuje sposób likwidacji oraz minimalną cenę.

Syndyk może pisemnie upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości.

Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informację, że sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli lub upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy.
Skarga na czynności syndyka. Na czynności syndyka podjęte wobec majątku upadłego służy skarga na czynności syndyka. Rozwiązanie to ma zapewnić kontrolę sądową nad fazą likwidacyjną postępowania upadłościowego wobec osoby nieprowadzącej działalności gospodarczą. Rozwiązanie to nie budzi żadnych wątpliwości, jeśli uwzględni się, że syndyk prowadzi samodzielnie likwidację masy upadłości.

Autor: adw. Dominik Pindor

Share this post